JKL Beauty & Nails

The happiest girls always have the prettiest nails

Al.gemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen JK&L Nails en een cliënt, voor zover er niet van deze voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen JK&L Nails

JK&L Nails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsten de eisen goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de moment bekende stand der wetenschap. JK&L Nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

1.     De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan JK&L Nails melden. Dit dient te gebeuren per app of telefonisch.

2.     Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag JK&L Nails het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.

3.     Graag op tijd zijn voor uw afspraak, mocht het toch iets uitlopen verzoeken wij u om dit zo spoedig mogelijk per app of telefonisch te laten weten, dit in verband met meerdere klanten na u.

4.     Bent u meer dan 15 minuten te laat kan JK&L Nails besluiten uw afspraak te annuleren en gehele bedrag voor verloren tijd en kosten in rekening te brengen.

5.     Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omdat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

 

Betaling

JK&L Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. JK&L Nails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of middels een overmaak app te voldoen. Betalingen in termijn zijn hierbij niet mogelijk.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet JK&L Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan JK&L Nails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
JK&L Nails neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. JK&L Nails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. JK&L Nails zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

JK&L Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt medegedeeld heeft tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, JK&L Nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te strekken.

Aansprakelijkheid

 JK&L Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat JK&L Nails is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding

JK&L Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Beschadiging of diefstal

Mocht er sprake zijn van diefstal van producten of materialen die eigendom zijn van JK&L Nails zal hier altijd door JK&L Nails aangifte van worden gedaan.

JK&L Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. v

 Garantie

 JK&L Nails geeft 7 dagen garantie mits er aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan, JK&L Nails behoud ieder recht om zonder opgaaf van reden de garantie in te trekken, mocht deze hier een reden voor zien. Bij reparatie worden maximaal 2 nagels kosteloos gerepareerd. 

 

·        De cliënt niet binnen 24 uur reclameert dmv een bericht met foto of bezoek in de nagelstudio.

·        De cliënt de (kunst)nagels eerder heeft laten zetten of heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

·        De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

·        De cliënt onder de 16 jaar is.

·        De cliënt de nagels ondanks het advies van de styliste toch langer wilt dan aangeraden.

·        De cliënt 4 of meer beschadigde nagels heeft.

·        De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten, de nagels opzettelijk zijn afgebroken of door onvoorzichtig handelen van de klant.

·        De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

·        De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, niet heeft opgevolgd.

·        De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

·        De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Bij nagelbijters en klanten jonger dan 16 vervalt de garantie periode.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk worden, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van JK&L Nails.

JK&L Nails moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klant gegrond is zal JK&L Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenminste dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien JK&L Nails en klagen niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator

 

Nail Art

Indien JK&L Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat op de kunstnagel van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan de getoonde voorbeeld.

Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan JK&L Nails. JK&L Nails mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens de algemenen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft JK&L Nails het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Huisregels salon

1  Bij aanvang van de afspraak dienen de nagels schoon te zijn van elke vorm van nagelproducten. tenzij anders is vermeld bij het maken van de afspraak, mocht JK&L Nails de nagel producten nog moeten verwijderen, zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.

2   Betalingen kunnen contant of via een overmaak app worden voldaan direct na de behandeling.

4   Tijdens de behandeling wordt er in de salon niet gerookt of gegeten.

5   Klant is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de voorwaarden, deze zijn te vinden op de website.  

6  JK&L Nails draagt zorg voor de veiligheid voor u en de nagelstyliste door professionele door eu goed gekeurde merken te gebruiken, de salon, de apparatuur goed en grondig met ontsmettingsmiddel te reinigen en voor goede persoonlijke hygiëne te zorgen . 

7. De minimale leeftijd die JK&L Nails hanteert voor het zetten van kunstnagels is 18 jaar en minimaal 16 jaar voor gellak, bij jongere leeftijd dient er een ouder mee te komen naar de afspraak en een handtekening te zetten voor het plaatsen, dat de garantie vervalt

 

Recht

Op elke overeenkomst tussen JK&L Nails en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

 


E-mailen
Bellen
Map